Predatorbekjempelse - kråke, info om vedtak

Skuddpremie på kråke er 110,- kr (kråker skutt på hovedøya). Kråkeføtter leveres leder (se kontaktinfo).

Vega verneområdestyre vedtok i sak 9/18 å bidra med 5 810 kr for å dekke underskuddet på fangst av kråke i 2017. Vega verneområdestyre vil i 2018 bidra med inntil 16 000 kr til fangst av kråke (summen inkludert støtte til kråkefeller og skuddpremie).

7C354F76 039C 49B2 843A E7A35EB4168D
Bilde: Store norske leksikon

Vurdering

Kråke er en viktig predator på fugl i verneområdene på Vega. Ærfuglvoktere i Lånan, Flovær, Hysvær, Skjærvær og Muddvær melder hvert år om at kråkebekjempelse er en stor utfordring på grunn av at den tar ærfuglegg. I forvaltningsplanen for Vegaøyan Verdensarvområde (2015 – 2022) er et av tiltakene predatorbekjempelse.

Verneområdestyret erfarer at økt skuddpremie på mink har ført til økt minkfangst og en nedgang av mink i verdensarvområdet. Det er grunn til å tro at kråkebestanden vil avta dersom fangsten økes. Skuddpremien på kråke er et spleiselag mellom Vega kommune, Vegajakt, Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre for å øke skuddpremien på kråke til 110 kr/kråke. Utbetalingen til skuddpremie på kråke administreres av Vegajakt.no.

2017 var det første året med økt skuddpremie og hadde man hadde ingen erfaring med hvor mange kråker som ville bli levert. Vedlagt regnskap vier at det ble skutt 499 kråker som betyr en kostnad på 53 050 kr. Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv bidro i 2017 med 12 793 kr og Vegajakt med 17 465 kr (disse to beløpene kommer i tillegg til de mottatte beløpene som er ført opp i regnskapet). Summen på mottatt forskudd blir da 47 258 kr. Dette er et underskudd på 5 810 kr som Vega verneområdestyre vil betale ut i tillegg til de allerede utbetalte 7 000 kr. Dermed bidrar Vega verneområdestyre totalt med 12 793 kr i 2017.

Det antas at det vil bli fanget tilnærmet samme antall kråker i 2018 i tillegg antas det at det vil komme søknader om tilskudd til materielle kostnader for bygging av kråkefeller. Derfor foreslås det at det i 2018 brukes inntill 16 000 kr til bekjempelse av kråke.


Med hilsen
Andrè Møller
Leder i Vega verneområdestrye

Kopi til:
Vega kommune
Stfteslen Vegaøyean Verdensarv

Utskrift E-post